1/19/22 – Correcting Our Thinking

Pastor Jose Perdomo